سوال پايه اي ترين اقدام برای پیشرفت مملکتمان در همه ی عرصه ها چيست ؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3