سوال چرا برخی از مردم ایران همه چیز را سیاسی می بینند و از سیاست فرار می کنند؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3