سوال مسئولین در مقابل خواست مردم (پایین امدن قیمت خودور) کوتاه می ایند؟؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3