سوال کمپین رای به زنان:ایا به صرف زن بودن به هر زنی رای داده شود؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
تعداد راند
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3