سوال حداکثر تفاوت بالاترین و پایین ترین حقوق دریافتی چه مقدار باید باشد؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
تعداد راند
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3