سوال مسئولین در مقابل خواست مردم (پایین امدن قیمت خودور) کوتاه می ایند؟؟
عنوان
کاربر دوم
هم گروهی
تعداد راند
متن حداقل 500 حرف
تگ تگ ها را با خط تیره(-) از یکدیگر جدا نمایید. مانند: تگ 1-تگ2-تگ3