تفکر نقاد به معنای جدلی بودن یا نقد دیگران نیست. اگر چه مهارت های تفکر نقاد می توانند برای نشان دادن مغالطه ها و استدلال نادرست به کار روند، ان ها را می توان برای حمایت از نظرات دیگر، مشارکت با دیگران در حل مسائل و کسب دانش نیز به کار برد.

 
دانلود فایل: miniguide-persian-farsi-v1
تگ: راهنمای تفکر نقادجو لاو
نظرات
حداقل 50 حرف و حداکثر 200 حرف