سوال پايه اي ترين اقدام برای پیشرفت مملکتمان در همه ی عرصه ها چيست ؟
عنوان
بیوگرافی مصاحبه شونده
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
تصویر
توضیحات
متن مصاحبه