سوال دلایل نزدیکی بعضی جوانان به مرزهای ناامیدی چیست؟
عنوان
بیوگرافی مصاحبه شونده
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
تصویر
توضیحات
متن مصاحبه