تریبون (Tribune)لفظی فرانسوی و در ادبیات فرانسه به معنای سکو و منبر است ، نه میز خطابه ، با اینحال در معنای کرسی سخنرانی،جایگاه مرتفع در محل سخنرانی،مامور حافظ حقوق مردم(در ایران باستان)نیز آمده است. 

شاید بتوان گفت تریبون آنچه به ذهن متبادر می سازد نوعی فرصت توام با آزادی بیان ، جهت ارایه پیشنهاد یا انتقاد و ... ، با هدف اصلاح ، روشنگری ، بهینه سازی ، فضا سازی ذهنی، و  پیشبرد امور ، با در نظر گرفته قوانین ، عرف ، اخلاق ،نظم ، رعایت حقوق دیگران می باشد. 

به نظر می رسد تریبون در چند وجه از حساسیت قابل توجه تری برخوردار است : تریبون در سیاست،  ارتباط نخبگان (فکری،ابزاری) با تریبون،  قوانین مرتبط(مصوب) و نظارتی،  محوری بودن نقش آن در تغییرات قدرت نرم و نفوذ ،  انحصارو...

تریبون علاوه بر ایجاد فضای ارتباطی در گستره های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ،و... ، در حوزه های سیاسی به عنوان ابزار موثر اعمال قدرت هوشمند (همان چماق و هویج خودمان) کارایی دارد،که البته فضای سیاسی سیال و متغیر به احتمال زیاد نیازمند چنین رفتار یا پاسخ علامتی (پاسخ بر اساس نشانه ها) می باشد ،اما انتشار اینگونه روش به کار گیری تریبون ممکن است در سایر حوزه ها(اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی ، مذهبی ،...) نوعی واگرایی و اصطکاک ایجاد نماید ، که در مجموع به سلامت ساختارها و فرایندها در مدلی فرسایشی آسیب خواهد زد. 

شاید در ارتباط با موضوع استفاده از تریبون (بویژه در سیاست) ، بتوان این سوال را مطرح کرد :
چه کسی؟ ، در چه زمان و مکانی؟ ، چه چیزی بگوید؟(آن هم با هوشمندی و ظرافت سیاسی ، (چگونه بگوید؟)) ، تا علاوه بر عملکرد مناسب کلامی « هزینه اضافی » یا «تغییرات گریز از مرکز » (مناقشه ، اصطکاک، انشقاق ، ...) ایجاد ننماید!.

به نظر می رسد این موضوع نیازمند توجه و مداخلات (شاید بازنگری) ، و حتی مصوبات قانونی است .این بازنگری می توانددر قالب اقدام اصلاحی و حتی در دنیای بسیار متغیر امروز در قالب بازساخت (Restructuring)  انجام گیرد، که البته نیازمند طرح تعریف شده ای است. 

شاید جهت توجه بیشتر بتوان این جمله چالش برانگیز را مطرح کرد :
تریبون ها در کشور ما ، هر ماه چند بشکه نفت را هدر می دهد؟!

رضا میرزائی کارشناس ارشد روابط بین المللتگ: روز دانشجوتریبونازادی بیانقوانین ازادی بیان

به اشتراک بگذارید :

فرستاده شده در گروه: جمهوری و ساختار نظام   زمان ارسال: چهارشنبه 15 آذر 1396 - 22:31