سین

به بررسی ابعاد گوناگون حادثه منا با استناد به تصاویر و شاهدان عینی این فاجعه می پردازد... در این مستند چهل علامت که عمدی بودن این فاجعه را ثابت می کند بررسی شده است.

سین