سوال یادداشت نقد - حکومت چگونه باید باشد که مردم به آن اعتماد کنند؟