يكشنبه 25 خرداد 1393 - 20:02   
 azadi
سه شنبه 24 فروردين 1395 - 09:27
مدت زمان جواب دادن هر راند: 5 ساعت
مدت زمان ثبت داوری، نظرو پسندیدن هر راند: 5 روز
تعداد راند: 3
تگ: حجاب اجباری - ازادی - ازادی عقیده - ازادی رفتار
 akhavan