سوال کمپین رای به زنان:ایا به صرف زن بودن به هر زنی رای داده شود؟
عنوان
بیوگرافی شرکت کننده
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
تصویر
توضیحات
متن میزگرد