سوال آیا نظارت استصوابی شورای نگهبان مطابق قانون و قواعد مردمسالاری است یا مغایر آن ؟
عنوان
بیوگرافی شرکت کننده
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
تصویر
توضیحات
متن میزگرد