سوال مسئولین در مقابل خواست مردم (پایین امدن قیمت خودور) کوتاه می ایند؟؟
عنوان
بیوگرافی شرکت کننده
نام و نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
تصویر
توضیحات
متن میزگرد